หน้าแรก

My Office
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

E-Filing
ระบบรับ - ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Doc
ระบบรับ - ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-mail
ระบบรับ - ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

E-Book
คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Slide 1
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ระบบสารสนเทศ

ข้อมูลสรุปจำนวนสถานศึกษา ครู และนักเรียน

Slide 1
0
โรงเรียน (ในระบบ)
6,0
ครู (ในระบบ)
91,0
นักเรียน (ในระบบ)
Slide 1
0
สถานศึกษา (นอกระบบ)
4,0
โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ผู้สอน (นอกระบบ)
70,0
ผู้เรียน (นอกระบบ)

สื่อการเรียนรู้

กฎหมาย สช.

ปฏิทิน สช.จ.ปัตตานี

july, 2021

OPEP Channel

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บทสัมภาษณ์โต๊ะครู กับแนวทางการเตรียมความพร้อมของสถาบันศึกษาปอเนาะในการเปิดภาคเรียน ในภาวะ COVID - 19

OPEC CUP 2019 : เบตง .. ยิ่งกว่าโอเค

ข้อสอบอิสลามศึกษาออนไลน์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

X