ทำเนียบผู้อำนวยการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุรินทร์ ภูริปัญญานนท์ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2555
2 นายนิเยง เจ๊ะเดร์ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
3 นายทรงพล ขวัญชื่น 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2562

เกี่ยวกับเรา

กิจกรรม สช.ปัตตานี

october, 2020

X