ทำเนียบผู้อำนวยการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุรินทร์ ภูริปัญญานนท์ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2555
2 นายนิเยง เจ๊ะเดร์ (รักษาราชการแทน) 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
3 นายทรงพล ขวัญชื่น 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2562
4 นายพนม อินทันแก้ว (รักษาราชการแทน) 1 ตุลาคม 2562 - 26 พฤศจิกายน 2563
5 นายอามีน กะดะแซ 27 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน

เกี่ยวกับเรา

กิจกรรม สช.ปัตตานี

june, 2021

X