ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

Optimism : มีทัศนคติที่ดี

Potential : ทำงานมีศักยภาพ

Excellence : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

Clear : ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

Willful : มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

Improvement : การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

Network and Communication : การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

Service Mind : การมีจิตมุ่งบริการ

เกี่ยวกับเรา

กิจกรรม สช.ปัตตานี

october, 2020

X