ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

" OPEC WINS "

O - Optimism : มีทัศนคติที่ดี

P - Potential : ทำงานมีศักยภาพ

E - Excellence : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

C - Clear : ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

W - Willful : มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

I - Improvement : การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

N - Network and Communication : การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

S - Service Mind : การมีจิตมุ่งบริการ

เกี่ยวกับเรา

กิจกรรม สช.ปัตตานี

june, 2021

X