วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ องค์กรที่มุ่งพัฒนาการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ”

 

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
  2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาเอกชนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นในทุกกลุ่มเป้าหมาย
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ในการพัฒนาการศึกษาเอกชนเพื่อสังคมสันติสุข
  4. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เกี่ยวกับเรา

กิจกรรม สช.ปัตตานี

กันยายน, 2019

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

19ก.ย.(ก.ย. 19)5:00 น.22(ก.ย. 22)12:00 น.การอบรมพัฒนากระบวนทัศน์และกรอบแนวคิดของบุคลากรในองค์กรตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X