สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562 ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ และนางสาวสารีนา ยีมาแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีแผนปฏิบัติการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและงบประมาณในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สช. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 60 คน ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การเข้าชม 522 ครั้ง

X