ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ และมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาระบบการเรียนตลอดชีวิต เพื่อก้าวข้ามการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมๆ สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศยุคใหม่มาประยุกต์ใช้ อีกทั้ง ชี้แจง สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโรงเรียนเอกชนกับศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนทุกจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ตลอดจนผู้รับใบอนุญาต ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนในระบบทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงจัดให้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมี 3 ช่องทางให้เลือกรับชม ดังนี้

1.) สถานีโทรทัศน์การศึกษขั้นพื้นฐาน (ช่อง OBEC TV 2) > กด ที่นี่
2.) OBEC Channel ผ่านเว็บไซต์ Youtube > กด ที่นี่
3.) OBEC Channel on Facebook > กด ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ ที่นี่

การเข้าชม 750 ครั้ง

X