สช.จ.ปัตตานี ประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ และ ดร.มัสนะห์ สารี  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และผู้บริหารโรงเรียน ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)และตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ 2.เพื่อนำผลกาสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 3.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควยคู่สามัญ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โดยได้กำหนดให้มีการสอบ ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 318 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

การเข้าชม 612 ครั้ง

X