การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน นายกิตติ สันสอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และบุคลากรกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2563 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การเข้าชม 494 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X