โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบอยู่ประจำ ประเภทสหกิจศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งแบ่งประเภทการรับสมัครออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทโควตา และประเภทสอบคัดเลือก โดยสามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (สมัครด้วยตนเอง) และสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.qc.ac.th

การเข้าชม 1,306 ครั้ง

X