ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดงานเขียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นที่นำเสนอ

ถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

มีภูมิลําเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

รูปแบบงานเขียนและระดับที่เปิดรับสมัคร

  1. เรียงความ แบ่งเป็น
   • ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 1 – 3 หน้ากระดาษ A4
   • ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 2 – 5 หน้ากระดาษ A4
  2. เรื่องสั้น แบ่งเป็น
   • ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 3 – 6 หน้ากระดาษ A4
   • ระดับประชาชนทั่วไป ความยาว 3 – 8 หน้ากระดาษ A4
  3. กวีนิพนธ์ ไม่จํากัดอายุ ความยาว 6 – 20 บท (ฉันทลักษณ์) หรือประมาณ 1 – 2 หน้ากระดาษ A4 (ไร้ฉันทลักษณ์)

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

  1. ให้ตั้งชื่อเรื่องของตนเอง เนื้อหาพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์อักษรที่อ่านง่าย เช่น Angsana New ขนาด 16 พอยท์ ความยาว 1 – 8 หน้ากระดาษ A4 (ขึ้นอยู่กับระดับที่สมัคร) ลงชื่อผู้ส่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และระบุระดับที่สมัครในส่วนท้ายงานเขียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อาจเขียนด้วยปากกา ลายมือตัวบรรจง ไม่เว้นบรรทัด
  2. ส่งใบสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ระบุภูมิลำเนาใน 4 จังหวัดภาคใต้ อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักศึกษา หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สามารถส่งงานเขียนได้เพียงคนละ 1 ผลงานต่อ 1 ประเภทงานเขียนเท่านั้น
  4. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และคัดลอกผลงานผู้อื่น และผลงานนั้นไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน รวมทั้งไม่เคยเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต Social Network หากมีผู้ร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์และการเผยแพร่ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องคืนรางวัลทั้งหมด
  5. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม ระหว่างผู้เขียนและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีสิทธิ์ในการนำงานเขียนไปเผยแพร่ หรือพัฒนาต่อยอดเป็นศิลปะร่วมสมัยแขนงต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี ละคร ฯลฯ

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.ocac.go.th หรือกดที่นี่ โดยส่งใบสมัครและผลงานมาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใกล้บ้าน ได้แก่

   1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (ชั้น 4) ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0 7332 3195 – 7
   2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา เลขที่ 37 ศาลากลาง (ส่วนขยาย) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0 7320 3511 และ 0 7321 3916
   3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส อาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0 7351 2833
   4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เลขที่ 10/1 ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0 7432 7147

วงเล็บมุมซองว่า ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” โดยสามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สอบถามโทร. 0 2209 3752 – 3 และสมาราถติดตามข่าวสารได้ใน Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือกดที่นี่

การเข้าชม 1,012 ครั้ง

X