ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ในลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง ที่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามตารางข้างต้น ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่บุคคลสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. และนำเอกสาร หลักฐานไปแสดงตนในวันรายงานตัว ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ชุด
3. บัตรประจำตัวผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร จำนวน 2 ชุด
4. ระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาบัญชีเงินฝากกรุงไทย (สาขาในจังหวัดปัตตานี) จำนวน 1 ชุด
6. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งชุดปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารแนบ

การเข้าชม 327 ครั้ง

X