สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุม Video Conference เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม Video Conference เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหัวข้อเรื่อง “การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่แผนในระดับพื้นที่” ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ One plan การเชื่อมประสานแผนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, กลุ่มจังหวัด, ภาค, ประเทศ และร่วมกำหนดการประสานการดำเนินงานจัดทำแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามปฏิทินการเชื่อมประสานแผนฯ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ ที่นี่

การเข้าชม 218 ครั้ง

X