สช.จ.ปัตตานี ร่วมจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 13 มกราคม 2563 ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นายกิตติ สันสอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 524 ครั้ง

X