สช.อ.ทุ่งยางแดง ร่วมกับโรงเรียนอิสลามนิติวิทย์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสะมาแอ  ปอจิ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ สช.อ.ทุ่งยางแดง, ครูและนักเรียนโรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE และเล่นเกมส์ต่างๆ มีวัตถุเพื่อให้เด็กในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงทั้งโรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ ได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตย์เป็นประมุข โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงของโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 6 โรง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์, โรงเรียนสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 จำนวน 12 โรง, โรงเรียนสังกัด สพม.15 จำนวน 1 โรง ณ หอประชุมอำเภอทุ่งยางแดง ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

การเข้าชม 263 ครั้ง

X