กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีพสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ในสถาบันการศึกษาจำนวน 26 จังหวัด และในปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เช่นเดียวกับปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยให้ความสำคัญกับการคัดกรองเพื่อสนับสนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ซึ่งโครงการดังกล่าวสนับสนุนทุนให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในทุน 2 ประเภท ได้แก่

    • ทุน 5 ปี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
    • ทุน 2 ปี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า / ปวช.3

โดยผู้ที่สนใจจะสมัครขอรับทุน สามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ที่สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่ร่วมโครงการ ตามประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2563 และสาขาที่เปิดรับสมัคร หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eef.or.th

การเข้าชม 517 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X