นายพนม อินทันแก้ว เปิดงาน “วิชาการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562”

วันที่ 25 มกราคม 2563 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน “วิชาการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562” ณ โรงเรียนอิสลามพัฒนา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ นายนูรดี อับดุลราฮิม ปลัดอาวุโส อำเภอมายอ นายอุมาร มะดามาน นักการทูตชำนาญการ สำนักงานหนังสือเดินทาง จังหวัดยะลา นายไฟศาล บือราเฮง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสาะ นายมือลี ดอเลาะ กำนันตำบลกระเสาะ นายอาฟันดี ดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้านตำบลกระเสาะ ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมงานในครั้งนี้

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานวิชาการฯ เป็นประจำทุกปี และในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียน จำนวน 1,043 คน บุคลากร 105 คน และยังมีน้อง ๆ พร้อมกับอุสตัร จากตาดีกา ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดเต้นท์นิทรรศการ “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานอาชีพ” เต้นท์กลุ่มสาระทั้งสายสามัญและศาสนา การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับตาดีกา ระดับอนุบาล ประถม และระดับมัธยม ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของโรงเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา สามารถค้นคว้าด้วยตัวเอง เช่น นิทรรศการ “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานอาชีพ”
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน
4. เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง
5. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของโรงเรียน
6. เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีแก่ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง โดยจะมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรม และเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

การเข้าชม 1,253 ครั้ง

X