โครงการ JENESYS 2019 หัวข้อ “Japanese Language Communication And Japanese Culture Exchange” ณ ประเทศญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดจัดโครงการ JENESYS 2019 ในหัวข้อ “Japanese Language Communication and Japanese Culture Exchange” ระหว่างวันที่ 10 – 18  มีนาคม 2563 ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้เยาวชนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของญี่ปุ่นและจากประเทศที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นผ่านการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าชม 436 ครั้ง

X