สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ ความคืบหน้าผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พบว่า ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2563 (07.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อทั่วโลก จำนวน 77,286 ราย เสียชีวิต 2,252 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 75,903 ราย เสียชีวิต 2,230 ราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงกำหนดมาตรการ ให้โรงเรียนในกำกับดูแล ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2. ดำเนินการตามวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

3. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้), สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), สาธารณรัฐสิงคโปร์, เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, มาเลเซีย, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศหรือพื้นที่อื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิ่มเติม (ถ้ามี)

4. กรณีที่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เดินทางหรือพักรอเครื่องเพื่อเดินทางผ่าน (Transit) ไปในประเทศหรือพื้นที่ ตามข้อ 3 ให้หยุดปฏิบัติงานหรือหยุดเรียน เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงาน หรือขาดเรียน และไม่นับเป็นวันลา

5. กรณีผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เดินทางไปในประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง ตามข้อ 3 ให้โรงเรียนแจ้งให้เฝ้าระวังอาการ เป็นเวลา 14 วัน เช่นกัน และไม่ควรเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเป็นการชั่วคราว

6. ให้โรงเรียนมีการคัดกรองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทุกคน ทุกวัน โดยการวัดไข้ หากมีอาการสงสัยป่วย ให้สวมหน้ากากอนามัย หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทางหรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

7. ให้โรงเรียนสามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ตามสมควร

8. ตัวอย่างการนับเวลา เช่น เดินทางมาถึงประเทศไทย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ให้เริ่มนับเป็นวันที่ 1 และครบ 14 วัน ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 และให้ปฏิบัติหน้าที่หรือไปเรียนในวันที่ 9 มีนาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– สธ.ออกประกาศ “ท้องที่นอกราชอาณาจักร” ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ไวรัสโควิด – 19 / อ่านเพิ่มเติม
– รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม

การเข้าชม 1,427 ครั้ง

X