สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่) ซึ่งข้อ 11 กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการตามมาตรการทางการบริหารให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในความรับผิดชอบ ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงกำหนดมาตรการเพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ให้โรงเรียนเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามหนังสือที่อ้างถึงอย่างเคร่งครัด ยกเว้นข้อ 3 รายชื่อประเทศและเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

2. ให้โรงเรียนเอกชนทุกแห่งชะลอการอนุมัติหรืออนุญาตให้ครู บุคลากร และนักเรียนเดินทางไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน เรียนเพิ่มเติม และปฏิบัติการวิจัยระหว่างประเทศ ตลอดทั้งปฏิบัติภารกิจส่วนตัวในประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

3. กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงก่อนหนังสือฉบับนี้ ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปจนกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศยกเลิกประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยง กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศหรือเขตการปกครองดังกล่าวได้ ให้แจ้งขออนุญาตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นการเฉพาะราย

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้ใกล้ชิดที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน หรือกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยให้ผู้นั้นมีหน้าที่

4.1 เข้าพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่โรงพยาบาล และพักเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน (โดยไม่ถือเป็นวันลา) และให้รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาทราบผ่านทางอีเมล์ แอปพลิเคชันไลน์ หรือช่องทางสื่อสารออนไลน์อื่นๆ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สำหรับนักเรียนให้รายงานตัวผ่านทางอีเมล์หรือแอปพลิเคชันไลน์ต่อครูที่ปรึกษา และให้ครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลรายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน และให้หยุดเรียนตามระยะเวลาในวรรค 1 โดยต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มเติมด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อทดแทนช่วงที่ขาดเรียน

4.2 ในระหว่าง 14 วัน ให้ตรวจสอบและระมัดระวังตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัยหากมีอาการไข้ หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก หรือสัมผัสผู้ป่วยต้องสงสัย ให้ไปรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาล

5. หากมีบุคคลจากประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เข้ามาในโรงเรียน ให้โรงเรียนปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php)

6. ให้ชะลอการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมประชุม สัมมนา หรือการดำเนินการใด ๆ ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จะคลี่คลาย กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้เสนอเหตุจำเป็นต่อผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเป็นผู้พิจารณา และกำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสมด้วย

7. ให้โรงเรียนเอกชนทุกแห่งทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน หากพบ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนป่วย ให้สั่งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษตามอำนาจและหน้าที่ทันที และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบโดยด่วนที่สุด

8. ให้โรงเรียนเอกชนทุกแห่งจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลไว้ในจุดให้บริการสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มาติดต่อ ให้เพียงพอ

9. ให้โรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่งที่สอบปลายภาคเสร็จสิ้นแล้ว ประกาศปิดภาคเรียน และไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป สำหรับกรณีที่ต้องรับผลการเรียนขอให้ติดต่อเป็นรายกรณี หรือใช้สื่อเทคโนโลยีในการประสานงาน

10. กรณีที่โรงเรียนเพิกเฉย ปล่อยปละละเลย ปกปิดข้อมูล ไม่ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้บริหารโรงเรียน อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ผู้ปกปิดข้อมูลประวัติที่จำเป็นในการสอบสวนโรคดังกล่าวอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– สธ.ออกประกาศ “ท้องที่นอกราชอาณาจักร” ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ไวรัสโควิด – 19 / อ่านเพิ่มเติม
– รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม

การเข้าชม 2,366 ครั้ง

X