สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม

ด้วยมีโรงเรียนเอกชนในระบบหลายแห่ง ขออนุญาตจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ การประชุมสัมมนาของครูและบุคลากร เป็นต้น ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากที่มาจากภายนอก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตราการระยะเร่งด่วน สำหรับการแก้ปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการป้องกันของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สามารถอ่านได้ ที่นี่) จึงกำหนดมาตราการเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ชะลอการจัดกิจกรรมทุกประเภทที่จัดร่วมกันระหว่างโรงเรียน
2. ให้ชะลอการจัดกิจกรรมทุกประเภทที่มีบุคคลภายนอกมาร่วมกิจกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการแจ้งให้โรงเรียนในการกำกับดูแลถือปฏิบัติต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– สธ.ออกประกาศ “ท้องที่นอกราชอาณาจักร” ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ไวรัสโควิด – 19 / อ่านเพิ่มเติม
– รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม

การเข้าชม 1,043 ครั้ง

X