สช.ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 เป็นการประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แก่ 1.) สาธารณรัฐเกาหลี 2.) สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 3.) สาธารณรัฐอิตาลี และ 4.) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดต่อไป สำหรับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมถึงประเทศหรือเขตการปกครองอื่นที่มีความเสี่ยงที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศเผยแพร่ไว้ ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. กรณีที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเขตการปกครองกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และอยู่ระหว่างกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ (Self Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ให้ยังคงกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ (Self Quarantine) ต่อไปจนครบกำหนด หากออกไปมีปฏิสัมพันธ์ภายนอกให้เริ่มต้นกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการใหม่

2. กรณีมีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนใดซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีความเสี่ยงต่อการติดโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ (Self Quarantine) ไม่ครบกำหนด หากตรวจสอบพบว่าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอกในระหว่างระยะเวลาที่ต้องกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ (Self Quarantine) ให้ปิดโรงเรียนหรือเลื่อนวันเปิดภาคเรียนแล้วแต่กรณี และดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในและภายนอกอาคาร เช็ดทำความสะอาดพื้นผนัง อุปกรณ์ในโรงเรียนพร้อมทั้งให้บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ (Self Quarantine) ต่อไป และใหปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยต้องรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบด้วย

3. ให้โรงเรียนที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไป – กลับ ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php) ให้ส่งรายงานตามแบบฟอร์มดังสิ่งที่ส่งมาด้วยไปที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ letteropec@gmail.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย

– แบบฟอร์มรายงาน สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– สธ.ออกประกาศ “ท้องที่นอกราชอาณาจักร” ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ไวรัสโควิด – 19 / อ่านเพิ่มเติม
– รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม / อ่านเพิ่มเติม

การเข้าชม 761 ครั้ง

X