สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็นแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายที่กำหนด ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การเข้าชม 494 ครั้ง

X