กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญส่งเรื่องสั่นเข้าประกวด ในหัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

กรมส่งเสิรมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแผร่ค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของมารยาทไทย และมารยาทในสังคม ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบบันเทิงคดี ประเภท “เรื่องสั่น” ที่มีความเหมาะสมและน่าสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

การเข้าชม 258 ครั้ง

X