ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อเด็ก เยาวชน บุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์เพื่อพิจารณาคัดเลือก เข้ารับ “รางวัลสยามนครีสโตย”

คณะกรรมการศูนย์ให้ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม เห็นชอบให้จัดงานเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับเด็ก เยาวชน และบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายใต้ชื่อรางวัล ” สยามนครีสโตย ” ต้นแบบผู้นำจิตอาสาเพื่อการแบ่งปัน ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 2 พฤภาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า หาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

การเข้าชม 212 ครั้ง

X