ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

สุกรี แวมูซอ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

การที่เราได้ไปร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ ทำให้เราได้อะไรเป็นแนวคิดได้หลายอย่าง ดังเช่นการประชุมเวที TELS2016 (Thailand Education Leader Symposium 2016) จัดโดยสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกัด ในปีนี้ (2560) มีเรื่องของห้องเรียนศตวรรษที่ 21 มาเล่าสู่กันฟัง

เปิดงานโดยคุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทอักษรเจริญทัศน์ กล่าวถึงการที่นักเรียนจะมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้นั้น นักเรียนควรมีการเรียนรู้นวตกรรม รู้สารสนเทศและเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตและอาชีพนั้น นักเรียนต้องมีทักษะสูงจึงจะอยู่รอด ดังนั้นจึงควรจัดห้องเรียนด้วยวิธีใหม่ (New class room) คือ เน้นการเรียนจากชีวิตจริง และใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา

ดร.สมเกียรติ ตันกิจวานิช ประธาน TDRI กล่าวถึงห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ในบริบทของประเทศไทย เป็นการเปรียบเทียบคนกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถทดแทนกันได้ เช่นในปัจจุบันเรามีรถที่สามารถขับด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ที่เล่นหมากล้อมได้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของมนุษย์ในอนาคต คือ คนจะตกงานมากขึ้นถ้าไม่รู้จักปรับตัวเอง โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้แรงงานและใช้สมอง มีโอกาสเสี่ยงที่จะตกงานได้ จะเกิดโรคว่างงานจากเทคโนโลยี ซึ่งคาดกันว่า จะมีงานที่ทดแทนด้วยคอมพิวเตอร์ประมาณ 70 เปอร์เซน ดังนั้นงานที่ต้องการในตลาดงานในอนาคต ต้องเป็น 1) งานที่คอมพิวเตอร์แทนยาก 2) งานที่ต้องใช้ทักษะด้านความความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความสามารถทางสังคม และต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3) งานที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาซอฟต์แวร์ และงานประชาสัมพันธ์

จะเห็นว่าถ้าระบบการศึกษาไทยไม่ปรับเปลี่ยน ก็จะเกิดปัญหาในตลาดแรงงานในอนาคต ในหลายประเทศได้มีการพัฒนาการศึกษาของตนเองเพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 ดังเช่น ประเทศสิงคโปร์ ที่มีวิธีการเรียนที่ให้นักเรียนอ่านหนังสือจากที่บ้าน ทำโครงงานในห้องเรียน หรือ การไคเซ็นการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น (ไคเซ็น คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) ให้วิธีการเรียนในห้องเรียนเป็นลำดับขั้น คือ 1) วางเป้าหมายในการเรียน 2) วางแผนการสอน 3) สอนจากของจริงและใช้การสังเกต 4) อภิปรายและการไตร่ตรองร่วมกัน และสุดท้าย 5) การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันใน 5 ขั้นนี้ ผลสุดท้ายไม่เน้นคำตอบเดียว เพราะในความสำเร็จของงานมีหลายวิธี ดังนั้นในงานหนึ่งชิ้นจึงควรมีหลายวิธีการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้

สิ่งที่ได้จากการศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ห้องเรียนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยการ 1) จัดหลักสูตรที่กระชับ 2) เน้นความคิดหลัก (Core Concept) 3) จัดกิจกรรมเล่นเกมและโครงงาน เป็นต้น ซึ่งวิธีการเรียนการสอนต้องเป็นการเรียนอะไร สอนอย่างไร และวัดผลอย่างไร เพื่อให้ห้องเรียนเป็นสถานที่ที่กระตุ้นความสนใจแก่นักเรียนได้มากที่สุด

การเข้าชม 205 ครั้ง

X