สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ และนายยูโซฟ หมัดบินเฮด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2 / 2563 โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน เพื่อติดตามนโยบายด้านการศึกษาจากการประชุมร่วมกับพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ใน 7 ประเด็น ประกอบด้วย การเรียนสาขาอาชีพที่มีงานทำ, การทำงานกับเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์, การส่งเสริมการค้าออนไลน์ และ E-commerce “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”, การติดตามนำเด็กนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษา, การสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวมทั้งการพัฒนาครูและการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลาม และการนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพันเอก สุตศรัณย์ ลำเจียก และพันเอก เจน สุขศรีทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 448 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X