สช.ออกแนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID – 19)

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID – 19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงเรียนเอกชน ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

1.1 ให้โรงเรียนวางแผนการสอนซ่อมเสริม ให้กับนักเรียนโดยใช้ระบบออนไลน์ ระบบ Social Network หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบทาง E-mail : letteropec@gmail.com

1.2 ให้โรงเรียนประสานงานระหว่างโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์

1.3 ให้โรงเรียนแนะนำให้นักเรียนและครู เรียนรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC Digital Learning Center : ODLC) ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน URL : odlc.opec.go.th ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

1.4 โรงเรียนใดที่มีการเรียนผ่านระบบออนไลน์อยู่แล้ว และพร้อมที่จะเผยแพร่ เพื่อให้โรงเรียนอื่นร่วมใช้ได้ ขอให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบโดยเร่งด่วน ทาง E-mail : letteropec@gmail.com เพื่อดำเนินการนำมาเผยแพร่ต่อไป

1.5 หากโรงเรียนใดที่ผลิตสื่อในระบบดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอความร่วมมือนำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางวิชาการให้แก่โรงเรียนอื่นด้วย

1.6 โรงเรียนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก หรือการรายงานตัวนักเรียน และไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการ ให้เลื่อนกำหนดการไปก่อน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะแจ้งให้ทราบ

2. โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ

2.1 ให้โรงเรียนนานาชาติวางแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ ระบบ Social Network หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ ทาง E-mail : specialschool@opec.go.th

2.2 ให้โรงเรียนนานาชาติทุกแห่งมีการประสานงานระหว่างโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์

2.3 ให้โรงเรียนสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง

2.4 ให้โรงเรียนนานาชาติทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตของนักเรียน และครูชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่ออายุวีซ่า และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ

2.5 ในกรณีที่โรงเรียนนานาชาติมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในลักษณะการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้จัดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตลอดทั้งลดความเสี่ยงการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด

2.6 โรงเรียนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก หรือการรายงานตัวนักเรียน และไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงาน ให้เลื่อนกำหนดการไปก่อน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะแจ้งให้ทราบ

3. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

3.1 ให้โรงเรียนนอกระบบแต่ละแห่งพิจารณาหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากที่ต้องให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียน เป็นใช้ระบบออนไลน์ ระบบ Social Network หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทน หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบดังกล่าวได้ ให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนออกไปก่อน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะได้แจ้งเปลี่ยนแปลง

3.2 ให้โรงเรียนสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว ให้กับผู้เรียนทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง

3.3 ให้โรงเรียนนอกระบบทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตของผู้เรียนและผู้สอนชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และรายงานผู้อนุญาต เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่ออายุวีซ่าต่อไป

3.4 โรงเรียนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก หรือการรายงานตัวผู้เรียนและไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการ ให้เลื่อนกำหนดการไปก่อน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะแจ้งให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

นายอรรถพล ตรึกตรอง
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปิดสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 63 เป็นต้นไป / อ่านเพิ่มเติม
– สธ.ออกประกาศ “ท้องที่นอกราชอาณาจักร” ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ไวรัสโควิด – 19 / อ่านเพิ่มเติม
– รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม

การเข้าชม 3,400 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X