ศธ.ออกแล้วระเบียบว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน ในภาวะ COVID – 19

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. 2563

โดยที่เห็นสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ประกอบกับข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“กรณีพิเศษ” หมายความว่า กรณีจำเป็นต้องใช้สถานศึกษาเพื่อประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดสอบ พักแรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือ เหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ

“เหตุพิเศษ” หมายความถึง สาธารณภัยอันมีผลต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือบุคคล ที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย

“สถานศึกษาเอกชน” หมายความว่า โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในลักษณะเดียวกันของสถานศึกษาเอกชน

“นักเรียนและนักศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งกำลังรับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเอกชน

ข้อ 4 ในรอบปีการศึกษาหนึ่งวันเริ่มต้นปีการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน คือวันที่ 16 พฤษภาคม และวันสิ้นปีการศึกษา คือวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป

ข้อ 5 ให้สถานศึกษาเอกชนเปิดและปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษาหนึ่งตามที่ กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

(1) ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม

(2) ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป

สถานศึกษาเอกชนใดประสงค์จะเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้อนุญาต

ข้อ 6 ผู้มีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษาเอกชนเป็นกรณีพิเศษ คือ

(1) หัวหน้าสถานศึกษา สั่งปิดได้คราวละไม่เกินเจ็ดวัน

(2) ผู้อนุญาต สั่งปิดได้คราวละไม่เกินสิบห้าวัน

(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

เมื่อได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว สถานศึกษาต้องทำการสอนชดเชยให้ครบ ตามจำนวนวันที่ปิดนั้น

ข้อ 7 การปิดสถานศึกษาเอกชนเนื่องจากเหตุพิเศษ ให้สั่งปิดสถานศึกษาเอกชนชั่วคราว เพื่อระงับเหตุหรือเพื่อป้องกันภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น โดยให้ปฏิบัติดังนี้

(1) หัวหน้าสถานศึกษา สั่งปิดได้คราวละไม่เกินสิบห้าวัน

(2) ผู้อนุญาต สั่งปิดได้คราวละไม่เกินสามสิบวัน

(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

เมื่อได้สั่งปิดสถานศึกษาเอกชนไปแล้ว สถานศึกษาเอกชนต้องทำการสอนชดเชยให้ครบ ตามจำนวนวันที่ปิดนั้น

ข้อ 8 เมื่อผู้มีอำนาจตามข้อ 6 และข้อ 7 ได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว แต่เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ยังไม่สงบหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องสั่งปิดต่อไปอีก ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจตามข้อ 6 หรือข้อ 7 แล้วแต่กรณี

ข้อ 9 ในระหว่างปิดสถานศึกษาเอกชนเป็นกรณีพิเศษตามข้อ 6 หรือในระหว่าง ปิดสถานศึกษาเอกชนเนื่องจากเหตุพิเศษตามข้อ 7 หัวหน้าสถานศึกษาอาจสั่งให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำสถานศึกษานั้น ๆ มาปฏิบัติงานตามปกติ หรือตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมายก็ได้

ข้อ 10 การสั่งปิดสถานศึกษาเอกชนให้ทำคำสั่งเป็นหนังสือ เว้นแต่การสั่งด้วยวาจา หรือ การสั่งโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น เมื่อผู้มีอำนาจได้สั่งปิดสถานศึกษาเอกชนแล้ว ให้ทำคำสั่ง เป็นหนังสือภายในสามวันทำการนับแต่วันที่สั่งการด้วยวาจาหรือสั่งโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น

ในกรณีที่สถานศึกษาเอกชนสั่งปิดตามข้อ 6 (1) หรือข้อ 7 (1) แล้ว ให้จัดส่งคำสั่ง ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันสั่งปิด

ข้อ 11 ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เอกสารแนบ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/066/T_0001.PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปิดสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 63 เป็นต้นไป / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกแนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สธ.ออกประกาศ “ท้องที่นอกราชอาณาจักร” ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ไวรัสโควิด – 19 / อ่านเพิ่มเติม
– รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม

การเข้าชม 6,038 ครั้ง

X