มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ตามที่จังหวัดปัตตานีได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยอาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมาตรา 22 (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นั้น

ปัจจุบันในจังหวัดปัตตานี พบว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในบางพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งการระบาดเชื้อไวรัส มิให้ขยายออกไปในวงกว้าง ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติให้ยกเลิกมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 และให้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 มาตรการเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อ COVID – 19 เข้าสู่จังหวัดปัตตานี

ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญ และขอความร่วมมือประชาชนให้งดการเดินทางไปประเทศซึ่งมีการระบาดต่อเนื่อง

ข้อ 2 มาตรการยับยั้งการระบาดภายในจังหวัดปัตตานี

2.1 หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ที่มีคนแออัดเบียดเสียด

2.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน เช่น การแข่งขันกีฬา การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป กิจกรรมประเพณีสงการนต์ในพื้นที่สาธารณะและวัด รวมทั้งงานประเพณี เช่น การทำบุญสงกรานต์ที่วัด การสรงน้ำพระที่วัด การจัดงานบุญประเพณี การจัดงานประจำปี ทั้งนี้ เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอาจจัดภายในครอบครัวได้

2.3 ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น การแข่งขันกีฬา การประชุมสัมมนา คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

2.4 งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด ของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก ได้แก่ ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน การศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ หรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค เช่น การตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้าย รวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว

2.5 สถานที่ทำงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ให้ลดความแออัด โดยให้เหลื่อมเวลาทำงาน เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหาร จัดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ลดการรับบุคคลภายนอกและคัดกรองบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาสถานที่ทำงานตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2.6 สถานที่ที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น โรงแรม หอพักหรือสถานที่ให้เช่าพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า สถานบริการน้ำมัน ตลาด ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สถานที่รับส่งสินค้าไปรษณีย์ คลินิก ให้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรองอุณหภูมิ วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการ การทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่าระยะ 1 เมตร และดำเนินการตามมาตรการอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

2.7 ให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยจัดทำแผนการทำงานจากบ้านและรายงานผลการปฏิบัติต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดปัตตานี โดยส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล การส่งเสริมระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการซื้อขายออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไป

2.8 งดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม

( 1 ) ศาสนาพุทธ ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางไปประเทศหรือพื้นที่ระบาดของโรค งดหรือเลื่อนกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การทำบุญไหว้พระ หารจำเป็นให้ดำเนินการตามมติเถรสมาคม และมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

( 2 ) ศาสนาอิสลาม ให้ดำเนินการตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 2/2563) และมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

( 3 ) ศาสนาคริสต์ ในการจัดกิจกรรม หรือพิธีกรรมทางศาสนาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคำนึงถึงความแออัดและจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

( 4 ) ศาสนาอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมหรือพิธีทางศาสนาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคำนึงถึงความแออัดและจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2.9 ร้านค้า ร้านอาหาร ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน และป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เช่น ใช้หน้ากากอนามัย การจัดเจลล้างมือ การจัดการขยะ

2.10 ระบบขนส่งสาธารณะ ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานีกำกับให้เป็นไปตามที่มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การทำความสะอาด การคัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสารให้พนักงานและผู้โดยสารใส่หน้ากากอนามัย ลดความแออัดของผู้โดยสาร และเพิ่มความถี่ของการเดินรถ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– ศธ.ออกแล้วระเบียบว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน ในภาวะ COVID – 19 / อ่านเพิ่มเติม
– รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปิดสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 63 เป็นต้นไป / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกแนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สธ.ออกประกาศ “ท้องที่นอกราชอาณาจักร” ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ไวรัสโควิด – 19 / อ่านเพิ่มเติม
– รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม

การเข้าชม 695 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X