คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3/2563

เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดปัตตานี พบว่ามีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แล้ว มากกว่า จำนวน 8 หมู่บ้าน และพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดปัตตานี มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว ในควบคุมพื้นที่ ที่มีปัจจัยเสี่ยง จะมีการแพร่ระบาดของให้ทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดไปในวงกว้าง จังหวัดปัตตานี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้น เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 คำสั่งจังหวัดปัตตานีที่ 59916/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี และตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้

1. ร้านน้ำชา ร้านกาแฟ รวมถึงในปั้มน้ำมัน (ให้เปิดเฉพาะการซื้อนำกลับไปบริโภคที่อื่น โดยกำหนดระยะเวลาเปิด – ปิด)

2. ธุรกิจที่เข้าลักษณะกิจการโรงแรมตามประมวลรัษฎากร เช่น สถานที่พักตากอากาศ สถานที่พัก และบริการสุขภาพ บ้านพักชั่วคราวแบบพักตากอากาศ โฮมสเตย์ และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ (ยกเว้นโรงแรม)

3. ร้านอาหาร โดยให้รวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา รถเข็น และแผงลอย จำหน่ายอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมและการซื้อนำกลับไปบริโภคที่อื่น โดยกำหนดระยะเวลาเปิด – ปิด)

4. ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น โดยให้กำหนดระยะเวลาเปิด – ปิด)

5. พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ

6. ตลาด และตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยให้กำหนดระยะเวลาเปิด – ปิด)

7. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม

8. สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

9. สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลต หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

10. สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกม

11. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

12. สนามซ้อมไก่ สนามซ้อมชนโค หรือสถานที่อื่นที่มีการต่อสู้ของสัตว์

13. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง บูชา

14. ศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ

15. แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดปัตตานีทั้งของรัฐและเอกชน เช่น น้ำตก ชายหาดทะเล

16. สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ (เว้นแต่การรักษาสุขภาพสัตว์)

17. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร (เว้นแต่กิจการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

18. โรงเรียนสอนมวย

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– ศธ.ออกแล้วระเบียบว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน ในภาวะ COVID – 19 / อ่านเพิ่มเติม
– รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปิดสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 63 เป็นต้นไป / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกแนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สธ.ออกประกาศ “ท้องที่นอกราชอาณาจักร” ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ไวรัสโควิด – 19 / อ่านเพิ่มเติม
– รมว.ศธ.ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม / อ่านเพิ่มเติม
– สช.ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) / อ่านเพิ่มเติม

การเข้าชม 1,225 ครั้ง

X