ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ใจความว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ เพื่อให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษายิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (10) และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“สาขาของโรงเรียน” หมายความว่า สาขาของโรงเรียนในระบบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

“โรงเรียนในระบบ” หมายความว่า โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 โรงเรียนในระบบจะตั้งสาขาของโรงเรียนได้ภายในเขตจังหวัดเดียวกันเท่านั้น

การอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนให้เป็นอำนาจของผู้อนุญาต

นอกจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 11 สำหรับโรงเรียนในระบบที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย ในส่วนที่เกี่ยวกับเขตจังหวัด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด”

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ราชกิจจานุเบกษา

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

การเข้าชม 530 ครั้ง

X