รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และอัตราที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ้างในปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/15212 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 310/2559 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ
– นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ครูผู้สอน (วิชาเอกคณิตศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
– ครูผู้สอน (วิชาเอกฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
– ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
– ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ 200 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ด้วยแล้วภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือเอกสารหลักฐานในการดำเนินการเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน)

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย และให้นำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันที่สมัครด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาค ก และ ภาค ข (สอบข้อเขียน) โดยจำแนกตามตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และทางเว็บไซด์ ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี www.opep.go.th/website/

รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกาศรับสมัครสอบ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับแก้ไข)

การเข้าชม 24,873 ครั้ง

X