สช.จ.ปัตตานี ประชุมหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.สุกรี แวมูซอ และ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม บุคลากร และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ในเขตพื้นที่ จังหวัดปัตตานี  เข้าประชุมหารือเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติออกมาเป็นแนวทางเดียวกันเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ภาพ : นางสาวอาพร ศรีภักดี / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 578 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X