รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับแก้ไข)

ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 1 นั้น

จากข้อความในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 1 ดังกล่าว มีความคาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเหมาะสม จึงขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปข้างต้น จำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้

  1. รายละเอียดในข้อ 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือง และอำเภอสายบุรี) ข้อ 1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จาก “1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.พ รับรอง” แก้ไขเป็น “คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (ศึกษาศาสตร์ หรือคุรุศาสตร์บัณฑิต) ที่ ก.ค.ศ รับรอง” แทน (ตรวจสอบวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ ที่นี่)
  2. รายละเอียดในข้อ 3. ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา ข้อ ง. จาก “ง. ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี)” แก้ไขเป็น “ง. ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี)” แทน

ส่วนรายละเอียดอื่นคงเดิม

รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารแนบ

การเข้าชม 5,530 ครั้ง

X