มรย.ขอเชิญบุคลากรครูและนักเรียนร่วมประกวดแข่งขันนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ ตามแนวทาง STEM ศึกษา “STEM Education Fair 63”

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากรครูและนักเรียนร่วมประกวดแข่งขันนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ ตามแนวทาง STEM ศึกษา "STEM Education Fair 63" ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2563

ระเบียนการแข่งขันประกวดนวัตกรรมตามแนวทาง STEM ศึกษา

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าประกวด

1.1 ผู้เข้าประกวดนำเสนอนวัตกรรมผลงานตามแนวทาง "STEM ศึกษา"
1.2 จำนวนผู้เข้าประกวดต่อ 1 ทีม จำนวน 3 คน
1.3 ผู้เข้าประกวดนำเสนอผลงาน ทีมละ ไม่เกิน 10 นาที
1.4 วิธีสมัครเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมตามแนวทาง "STEM ศึกษา"

- กรอกใบสมัครตามรายละเอียดที่แนบมา
- ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : lateefah.a@yru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

2. ประเภทการประกวด

2.1 การแข่งขันนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง STEM ศึกษา ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาตอนปลาย)
2.2 การแข่งขันนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง STEM ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น)

3. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

3.1 นักเรียนกำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัด ทีมละไม่เกิน 3 คน
3.2 นักเรียนกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกสังกัด ทีมละไม่เกิน 3 คน

4. เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากผลงานการออกแบบนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ โดยผู้เข้าประกวดจัดแสดงผลงานพร้อมสาธิตการใช้งานจริงในวันจัดแสดงผลงาน ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

4.1 ความคิดสร้างสรรค์

- ความแปลกใหม่ของนวัตกรรม
- ความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งาน
- ความน่าสนใจ
- นวัตกรรมมีความเกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา
- ประโยชน์ของนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์

4.2 การนำเสนอ

- ทักษะการนำเสนอข้อมูล
- ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
- การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในทีม
- รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ

5. รางวัล

ประเภทที่ 1 ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาตอนปลาย)

- ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- ชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น)

- ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- ชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

6. กำหนดการในการประกวด

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทย์ มรย. https://science.yru.ac.th/science2016 ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม STEM
- ระเบียบการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม STEM ศึกษา
- ใบสมัครเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม STEM ศึกษา

การเข้าชม 446 ครั้ง

X