สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอัครพัชร์ แสงนวลนิ่ม นิติกรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เพื่อพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขกฏหมายดังกล่าวให้ทันต่อความต้องการของสังคม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัย เป็นสากล ทั้งลดต้นทุนในการบังคับใช้กฏหมายของรัฐ ลดภาระตามกฏหมายที่ไม่จำเป็นต่อประชาชน และลดปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในการตีความและบังคับใช้กฏหมายในปัจจุบัน ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก

ภาพ : นายอัครพัชร์ แสงนวลนิ่ม  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 384 ครั้ง

X