สช.จ.ปัตตานี ประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ “กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย” ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เปิดการประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ “กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้แก่ครูสอนระดับปฐมวัย นักวิชาการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 109 คน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายดันนียาล สารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

ภาพ : นายคอเล็ด หะยีแวฮามะ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 487 ครั้ง

X