การประกวดความโดดเด่นเฉพาะทาง การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการจัดโครงการการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเป็นเวทีให้สถานศึษระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานได้นำเสนอผลงานความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม ความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสาร ความสามารถเฉพาะทางที่สำคัญ ด้านการบริหารจัดการศึกษา และด้านอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษาประกาศเป็นเอกลักษณ์ มาเข้าร่วมประกวดแข่งขัน (2) เพื่อให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาระดัการศึษาชั้นพื้ฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ(3) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสู่สาธารณะ โดยศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี้

การเข้าชม 45 ครั้ง

X