สช.จ.ปัตตานี ปิดการประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ “กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย” ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปิดการประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ “กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้แก่ครูสอนระดับปฐมวัย นักวิชาการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

ภาพ  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 784 ครั้ง

X