สื่อการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล

จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทำให้โรงเรียนทั่วประเทศไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติได้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” (OPEC Digital Learning Center : ODLC) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนออนไลน์ให้กับโรงเรียนเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่มีชื่อเสียงในสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงทำให้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีทั้งคอนเทนต์ (Content) และแพลตฟอร์ม(Platform) ที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้นำมาจัดทำเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากคอนเทนต์ (Content) และแพลตฟอร์ม(platfo) ที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรบางรายมีเงื่อนไขและระยะเวลาในการให้บริการ จึงได้จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับพันธมิตร และดำเนินการเผยแพร่ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (https://www.opec.go.th) และศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (https://odlc.opec.go.th) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี้

การเข้าชม 30 ครั้ง

X