สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ขอเชิญร่วมประกวดผลงานโรงเรียน อย.น้อย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ขอเชิญร่วมประกวดผลงานโรงเรียน อย.น้อย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน อย.น้อย ให้ความคิด สร้างจินตนาการและความรู้สึกที่ดีต่อการดูแลสุขภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (อย.น้อย) ผ่านการประกวดวาดภาพในกลุ่มเด็กประถมศึกษา และภาพโปสเตอร์ในเด็กมัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ประกวด

นักเรียน อย.น้อย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและความรู้สึกที่ดีต่อการดูแลสุขภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (อย.น้อย) ผ่านการประกวดวาดภาพในกลุ่มเด็กประถมศึกษา และภาพโปสเตอร์ในเด็กมัธยมศึกษา

3. ประเภทการแข่งขัน

3.1 ระดับประถมศึกษาให้ผู้เข้าร่วมประกวดจินตนาการและวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “อย.น้อยร่วมใจ ป้องกัน COVID” ลงในกระดาษอาร์ต 100 ปอนด์ ขนาด 50 x 38 ซม.

3.2 ระดับมัธยมศึกษาให้ผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในหัวข้อ “อย.น้อยร่วมใจ ป้องกัน COVID” ลงในกระดาษ ขนาด 48 x 70 ซม.

4. การส่งผลงานประกวดผลงาน อย.น้อย

4.1 ส่งผลงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 โดยส่งไปรษณีย์มายัง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-460234 ต่อ 1107, 073-461310 ผู้ประสานงาน นายปิยพงศ์ หนูประสงค์ โทรศัพท์ 086-2968870

4.2 ด้านหลังผลงานเขียน ชื่อ – สกุล ระดับชั้น เบอร์โทร และโรงเรียนของเจ้าของผลงานให้ชัดเจน พร้อมคำบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับภาพวาดนี้ ความยาวประมาณ 4 – 5 บรรทัด

4.3 ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ มิใช่ผลงานที่มีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที

4.4 ผู้เข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น ต่อ 1 คน

4.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. การประกาศผลประกวดผลงาน อย.น้อย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ประกาศผลแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ไปยังโรงเรียน พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

6. รางวัลการประกวด

ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ได้แก่

เงินรางวัล

– รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 2,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1,000 บาท
– รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

เกียรติบัตร

– เกียรติบัตรพร้อมกรอบ

ของรางวัล

– สีไม้คอลลีน (Colleen) 72 สี (สำหรับระดับประถมศึกษา)

7.เกณฑ์ตัดสินในการให้คะแนน 100 คะแนน ดังนี้

1. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
2. ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนด 20 คะแนน
3. การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน
4. การให้สีสัน 20 คะแนน
5. ความประณีต สวยงามและความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม 20 คะแนน

เอกสารเพิ่มเติม

หนังสือประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดผลงานโรงเรียน อย.น้อย
หลักเกณฑ์การประกวดผลงาน อย.น้อย
ใบสมัครการเข้าประกวดผลงาน

การเข้าชม 227 ครั้ง

X