สช.จ.ปัตตานี เปิดโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ตนเองมุ่งการพัฒนาทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 และร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วย ครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 654 คน โดยแบ่งกลุ่มดำเนินการจำนวน 4 กลุ่ม 4 สถานที่ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นางสาวนิรามัย นิเดร์หะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาอิสลาม อ.เมือง จ.ปัตตานี

ภาพ  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

 

การเข้าชม 263 ครั้ง

X