สช.จ.ปัตตานี เปิดโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ตนเองมุ่งการพัฒนาทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 และร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วย ครูโรงเรียนเอกชน โดยมีนายมูหัมมัดนาสีรูดดิน เล๊ะนุ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ภาพ : นายคอเล็ด หะยีแวฮามะ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 225 ครั้ง

X