สช.เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เห็นว่าโรงเรียนเอกชนประเภทการกุศล ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนการกุศลของวัด การศึกษาสงเคราะห์ การศึกษาพิเศษ และอิสลามควบคู่สามัญ เป็นองค์กรด้านการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหากำไร จึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจนี้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทการกุศล ศึกษา “มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไร” และส่งตัวแทนทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจโรงเรียนละ 1 คน ผ่านทาง Google Form ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไร

การเข้าชม 304 ครั้ง

X