โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 สังกัด สช.จ.ปัตตานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563  กิจกรรมที่ 5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์อิสลามศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลอิสลามศึกษา เพื่อฝึกทักษะการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลอิสลามศึกษา และเพื่อจัดทำแบบทดสอบอิสลามศึกษาระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครูผู้สอนอิสลามศึกษา 8 กลุ่มสาระ สาระละ 5 คน รวม 40 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและจังหวัด จำนวน 10 คน โดยมี นายดนรอฮีม สุนทรมาลาตี ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และ นายอิสมาแอ นราสันติกุล ตำแหน่ง พนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 239 ครั้ง

X