สช.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 เพื่อตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดปัตตานี ที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดระดับภาคใต้ และเข้าประกวดระดับประเทศ ประจำบี 2563 จำนวน 5 ประเภท (5 ชมรม) ดังนี้ (1) ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รางวัลต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 (2) ประเภทสถานศึกษา รางวัลกลุ่มต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (3) ประเภทสถานประกอบการ วางวัลต้นแบบระดับงิน ปีที่ 1 ได้แก่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี (4)ประเภทชุมชน รางวัลดีด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านปาแดปาลัส อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี และ (5) ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ รางวัลดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานึ จังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 340 ครั้ง

X