โรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.อ.สายบุรี เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำและเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563

โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำและเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานให้แก่นักเรียนและครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ณ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

การเข้าชม 175 ครั้ง

X