ผอ.สช.ยะหริ่ง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องใน “วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำปี 2563”

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องใน “วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2563” ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสนองนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆในทุกระดับ ร่วมปกป้องสถาบันอันเป็นที่เคารพเทิดทูน ช่วยกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน ณ ชายหาดตะโละกาโปร์ หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯในครั้งนี้

การเข้าชม 47 ครั้ง

X