สช.มีหนังสือถึงโรงเรียนเอกชนให้สามารถเปิดเรียน On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สช.มีหนังสือถึงโรงเรียนเอกชนให้สามารถเปิดเรียน On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีใจความว่า

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสถานศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ได้แก่ การสลับชั้นมาเรียน แบบสลับวันเรียน การสลับชั้นมาเรียน แบบสลับวันคู่ – วันคี่ การสลับชั้นมาเรียนแบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน การสลับช่วงเวลามาเรียนทุกวัน การสลับกลุ่มมาเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม และรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถเลือกรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น รวมกับรูปแบบอื่นตามบริบทของสถานศึกษา

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดสถานศึกษาและสถาบันกวดวิชา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาจากผู้สอนอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องและช่วยให้ระบบการเรียนการสอนกลับสู่รูปแบบปกติ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดทดลองเปิดสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอน On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงขอให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมดำเนินการเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) โดยขอให้สถานศึกษายึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1.ปฎิบัติตาม 6 มาตรการหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย มาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา มาตรการจัดจุดบริการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจล มาตรการจัดให้มีการเว้นระยะห่าง โดยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ มาตรการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใชง่านร่วมกันบ่อย และมาตรการลดความแออัด และไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน

2.มาตรการให้นักเรียน นักศึกษาจดบันทึกประจำวัน เพื่อเพิ่มประมิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรงโควิด19

ทั้งนี้ การเปิดโรงเรียน On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ดังกล่าว จะดำเนินการได้เมื่อโรงเรียนมีความพร้อม เป็นไปตามความสมัครใจและตามความเหมาะสมของระบบการศึกษาในแต่ละแห่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายอรรถพล ตรึกตรอง
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การเข้าชม 957 ครั้ง

X