ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 1 และ 2 (สอบข้อเขียน)

ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับแก้ไข) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 จำนวน 9 อัตรา เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และอัตราที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ้างในปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/15212 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 1,014 ราย และจะดำเนินการประเมินสมรรถนะที่ 1 และ 2 ในวันที่ 5 มกราคม 2562 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจคุณสมบัติได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 1 และ 2 ทุกตำแหน่ง จำนวน 1,007 ราย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกคณิตศาสตร์)
ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกฟิสิกส์)
ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาไทย)
ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 1 และ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

สมรรถนะที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น.
สมรรถนะที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (สามารถดูตำแหน่งที่ตั้งได้ ที่นี่)

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้รับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพดังกล่าว กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)

2. ผู้เข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ทราบว่าสถานที่สอบอยู่ ณ ที่ใด ห้องใด

3. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

4. ผู้เข้ารับการสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินฯ ได้แก่ ดินสอดำเบอร์ 2B ยางลบ และปากกาดำ หรือน้ำเงิน (สำหรับเขียนรายละเอียดในกระดาษคำตอบ)

5. การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้

5.1 ต้องระบายให้เต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงหรือทำเครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอเบอร์ 2B ในการระบาย เท่านั้น
5.2 ต้องระบายรหัสแบบทดสอบให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้หน้าปกแบบประเมินฯ (ข้อสอบ) ที่ได้รับ หากระบายผิด ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น หากขีดเขียน หรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใดๆ ในการระบายกระดาษคำตอบอันเกิดจากการกระทำของผู้สมัครเอง คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

6. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้

6.1 ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
6.2 ห้ามนำเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
6.3 ไม่อนุญาตให้สวมนาฬิกา หรือเครื่องประดับใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
6.4 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
6.5 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
6.6 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
6.7 ภายในเวลาครึ่งหนึ่ง นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
6.8 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น
6.9 เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบ และเลขประจำตัวสอบ เฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
6.10 มิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นคัดลอกคำตอบของตน รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัย หรือเหตุความจำเป็นให้แจ้งต่อคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
6.11 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
6.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลา ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ และห้ามลุกจากที่นั่งสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษคำตอบและข้อสอบแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
6.13 แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
6.14 เมื่อหมดเวลาทำข้อสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้เก็บกระดาษคำตอบ ข้อสอบ เรียบร้อยแล้ว
6.15 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
6.16 ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
6.17 ในระหว่างเวลาสอบ ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบเข้าในบริเวณสถานที่สอบ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะรายงานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป เพื่อพิจารณาปรับให้ตกในการสอบ ครั้งนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 และ 2 หรือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 3 (สอบสัมภาษณ์)

คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 และ 2 หรือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 3 พร้อมสถานที่ และเวลาในการประเมินฯ ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และทางเว็บไซต์ www.opep.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกาศ

การเข้าชม 1,280 ครั้ง

X